Werkwijze

Younik in de praktijk.
Younik in de praktijk

WERKWIJZE

Younik is een samenwerkingsverband van meerdere praktijken, therapeuten en para-medici die allemaal hun eigen kennis- en vaardigheidsgebieden hebben.

oriëntatie

De zoektocht naar passende kind- en jeugdzorg is zeker net zo belangrijk als het bieden van de zorg zelf. Daarom biedt Younik de mogelijkheid om vrijblijvend informatie in te winnen om te onderzoeken óf en hóe onze disciplines passen bij de hulpvraag.

aanmelding

Aanmelden gaat via één van onze zes disciplines. Dit is de discipline waar volgens ouders en/of verwijzers de voornaamste hulpvraag ligt.

Binnen Younik werken we met vijf disciplines samen. Om passende zorg te verlenen, kunnen kinderen gezien worden door therapeuten uit één of uit meerdere disciplines. Aanmelding geschiedt per e-mail via die discipline waar volgens ouders en/of verwijzers de voornaamste hulpvraag ligt. Na aanmelding volgt telefonisch een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In een persoonlijk intakegesprek wordt samen met ouders (en eventueel het kind) en therapeut nader kennis gemaakt met als doel een goed beeld te krijgen van de hulpvraag.

Indien nodig - en alleen met toestemming van ouders en kind - wordt de situatie binnen het samenwerkingsverband (in het multidisciplinair overleg) besproken. De therapeut die de intake heeft verzorgd, blijft in de basis het aanspreekpunt gedurende het hele traject.

Onderzoeks- en behandelfase

In de onderzoeksfase wordt de hulpvraag verder in kaart gebracht en vertaald naar een goed onderbouwd behandelplan. Tijdens de behandelfase wordt er gericht gewerkt aan het oplossen van de hulpvraag.

Mocht het nodig zijn om de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school te betrekken bij het in kaart brengen van het probleem of in het behandelplan, dan zullen we dat - uiteraard met goedvinden van ouders en kind - ook doen. Zodra we het behandelplan vorm hebben gegeven, bespreken we inhoud ervan met ouders. Ook tijdens de behandelfase hebben we contact en plannen we tussentijdse evaluaties om ouders op de hoogte te houden van het traject.

Evaluatie

In de evaluatiefase kijken we terug op de behandelfase. Zijn de opgestelde (behandel)doelen behaald of moeten we nog bijsturen? Ook zijn we benieuwd hoe het kind en zijn of haar ouders het proces beleefd hebben en hoe het nu gaat.

Opvolging

De evaluatie maakt duidelijk waar we samen staan in het proces. Zien we nog ruimte voor verdere ontwikkeling? Dan zetten we de behandeling voort, breiden we deze uit of stellen we bij. Zijn de doelen behaald? Dan gaat het kind met ouders op eigen kracht verder.

Zijn de bij de hulpvraag opgestelde (behandel) doelen naar tevredenheid gehaald, dan kunnen kind en ouders op eigen kracht verder. Vanzelfsprekend blijven we wel stand-by staan. Mocht de evaluatie aanleiding geven tot een vervolg of een bijgestelde hulpvraag, dan wordt dat in gezamenlijk overleg bepaald. We spreken nieuwe doelen af of, indien noodzakelijk, verwijzen we door als blijkt dat de hulpvraag om aanvullend onderzoek of een andere hulpverlener of discipline vraagt. We zetten dan de mogelijkheden op een rij en kijken wat nodig is om alsnog tot een passende oplossing te komen.

Wat maakt Younik uniek?

een eigen ik

Hoe versterkt Younik een eigen IK?

HULPVRAAG ALS VERTREKPUNT

Bij Younik staat het kind en zijn of haar ontwikkeling centraal, niet het probleem. We diagnosticeren alleen als een diagnose bijdraagt aan de oplossing. Van ‘hokjesdenken’ zijn we wars, liever nemen we de hulpvraag als vertrekpunt. Wat helpt het kind en hoe kunnen we het kind en zijn of haar ouders zo goed mogelijk begeleiden richting een sterke IK.

WE DOEN HET SAMEN

Het kind en zijn of haar ouders hebben de regie. Hun wensen en mogelijkheden zijn leidend in het proces. Wij hebben een ondersteunende rol en fungeren als adviseur. We geven nieuwe inzichten, creëren bewustwording, kijken systeemgericht en reiken praktische handvaten aan. En blijkt dat we de omgeving van het kind (bijvoorbeeld gezinsleden of school) nodig hebben om verder te komen, dan betrekken we die er ook bij. Samen werken aan een sterke IK.

Zorg vanuit het hart

We werken met en vanuit ons hart. We oordelen niet en wijzen niet met ons vingers. Bij alles wat we doen handelen vanuit het perspectief van het kind. We doen er alles aan om kinderen op hun gemak te stellen, we zijn ervan overtuigd dat we dan het beste en het meest duurzame resultaat bereiken. Zo maken we ons hard voor een sterke IK.

UITGAAN VAN EIGEN KRACHT

Binnen Younik denken we in mogelijkheden, niet in problemen. We zetten de kracht van het kind en die van zijn of haar ouders en omgeving in om tot oplossingen te komen. Oplossingen die passen bij de eigen situatie en waar het kind zich prettig bij voelt. Door deze krachten te benutten en doelmatig in te zetten, leggen we de basis voor een sterke IK.

VANUIT EEN BREED VIZIER

Omdat elk kind leert, ontwikkelt en zich uit op zijn of haar unieke wijze, hanteren wij een persoonlijke aanpak afgestemd op de hulpvraag van het kind en de ouders. Dat kunnen we omdat we verschillende disciplines in huis hebben die elkaar versterken en aanvullen. Een ‘multidisciplinaire blik’ die bijdraagt aan een sterke IK.